اعظم زارع زیلو باف میبدی به مدت هشت سال است که به زیلوبافی مشغول است :

اعظم زارع زیلو باف میبدی به مدت هشت سال است که به زیلوبافی مشغول است :