سرگرمی - ضرب المثل ها
ضرب المثل

هر چیز كه خوار آید، یك روز به كار آید

هنگامی كه بخواهیم بگوییم چیزی هرچند كم ارزش یك وقتی ارزشمند خواهد شد.
۱۳۹۵/۰۴/۲۸