1. بایگانی جولای, 2019
لازمه تحول در دادگستری استفاده بهینه از منابع انسانی است

دادستان عمومی و انقلاب استان یزد با اشاره به اینکه رویکرد دستگاه قضایی تعامل و ایجاد انگیزه در مردم و مدیران و حمایت از مدیران جسور است گفت : لازمه تحول در دادگستری و دادسراها مدیریت صحیح و استفاده بهینه از منابع انسانی است